гр. Брусарци

Училищни документи

Ред за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището

Седмична програма 2020/2021

П Л А Н за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск от насилие или кризисна интервенция за учебната 2020/2021 г.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В СУ”ХРИСТО БОТЕВ”

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

П Л А Н За подкрепа на личностното развитие на ученика за учебната 2020/2021 година

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2020/2021 г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЛАН за работата на Педагогическия съвет

Правила за работа в условия на Ковид 19

Правила за задълженията на всички служители и работници в СУ”Христо Ботев” – гр.Брусарци при възникване на ситуация на тормоз и насилие в училището

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 г.

ПРОЦЕДУРА ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ” ГР.БРУСАРЦИ

Правилник за безопасни условия за възпитание, обучение и труд

Правилник за вътрешния трудов ред 2020

Правила за защита на личните данни

вътрешни правила за изграждане на СФУК

задача за подобно изследване на образованието

механизъм за охлаждане на безпричинните отсъствия