гр. Брусарци

Училищни документи

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

УУП 12 клас

УУП 11 клас

УУП 7 клас

УУП 6 клас

УУП 5 клас

УУП 4 клас

УУП 3 клас

УУП 2 клас

УУП 1 клас

Форми на обучене

График за провеждане на консултации по учебни предмети

УУП 8 клас

УУП 9 клас

УУП 10 клас

Етичен кодекс

План за действие при получен сигнал или съмнение за дете в риск

Дневен режим

Мерки за повишаване на качеството на образованието

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ на пребиваващите в СУ „Христо Ботев” ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

П Л А Н За подкрепа на личностното развитие на ученика за учебната 2022/2023 година

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з1225/27.09.2017 УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА СУ „ХРИСТО БОТЕВ” ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Училищна програма за превенция на преждевременно напускане на училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023

Седмична програма 2022/2023 г. – I срок

Ред за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището

П Р А В И Л Н И К ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В СУ „Христо Ботев” през учебната 2022/2023 година

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

План за противодействие на училищния тормоз – 2023

План квалификационна дейност

Правилник за вътрешния трудов ред 2022

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

ПЛАН за работата на Педагогическия съвет

Правила за работа в условия на Ковид 19

Правила за задълженията на всички служители и работници в СУ”Христо Ботев” – гр.Брусарци при възникване на ситуация на тормоз и насилие в училището

ПРОЦЕДУРА ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ”ХРИСТО БОТЕВ” ГР.БРУСАРЦИ

Правила за защита на личните данни

вътрешни правила за изграждане на СФУК

задача за подобно изследване на образованието

механизъм за охлаждане на безпричинните отсъствия