гр. Брусарци

Училищни документи

Налагане на санкции 2023

ПРИЗНАВАНЕ И ПРИРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Заповед и процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство

Правила за вътрешно подаване на сигнали

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас

УУП 9 клас

УУП 10 клас

УУП 11 клас

УУП 12 клас

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ 2023/2024

Годишен план 2023/2024

Правилник за вътрешния трудов ред 2023/2024

План за квалификационна дейност 2023/2024

План за работа на Педагогичесия съвет 2023/2024

Правилник за дейността на училището 2023/2024

Правилник за осигуряване на БУВОТ 2023/2024

Форми на обученение

Дневен режим 2023/2024

Етичен кодекс

План за действие при получен сигнал или съмнение за дете в риск

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за защита при бедствия 2023/2024

План за подкрепа за личностното развитие на ученика 2023/2024

ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА И НАРЕДБА № 8121з1225/27.09.2017 за учебната 2023/2024

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

Училищна програма за превенция на преждевременно напускане от училище

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА

Ред за подаване и разглеждане на предложения, жалби и сигнали в училището

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

План за противодействие на училищния тормоз – 2023

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯ НА COVID-19

Правила за работа в условия на Ковид 19

Правила за задълженията на всички служители и работници в СУ”Христо Ботев” – гр.Брусарци при възникване на ситуация на тормоз и насилие в училището

ПРОЦЕДУРА ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Стратегия за развитие на училището

Правила за защита на личните данни

Вътрешни правила за изграждане на СФУК

Мерки за подобряване качеството на образованието

Механизъм за намаляване на безпричинните отсъствия