гр. Брусарци

Ученици / родители

Полезна и актуална информация за родители и ученици на нашето училищe

АПЕЛ – ЛЕТЕН ВАКАНЦИОНЕН СЕЗОН

График за подаване на заявления за допускане до изпит по професия „Хлебар – сладкар“ от 20.06 до 24.06.2024  г.

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Видеото може да видите на този адрес: https://drive.google.com/file/d/18KlndVJbDFRJe8LeWjPUZPdig_B_g4x_/view

Приложение 1 – текст съобщение

Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект

Заповед и процедура

РД-20-298

Седмично разписание II срок

График за провеждане на консултации по учебни предмети

Рзултатите от НВО за 7 и 10 клас са поставни във фоайето на училището, както и резултатите от самостоятелната форма на обучение.

Самостоятелна форма на обучение 2023/2024

График – самостоятелна форма – януари 2024

Изпитите ще се провеждат по конспектите, които са по-надолу в страницата.

Резултатите от януарската сесия може да видите на shkolo.bg

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование


Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни – по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В 32.СУИЧЕто се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформаMSTeams. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.


Оценяването се извършва ПРИСЪСТВЕНО, както следва:

  1. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се извършва отделно от класа по определен от учителите график при спазване на всички противоепдемични мерки.
  2. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание оценяването (писмено и устно) ще се извършва заедно с класа при спазване на всички противоепдемични мерки, като ученикът ще бъде уведомяван своевременно за предстоящи писмени и устни изпитвания.


Необходими документи

Заявление

Заявление 2

Декларация

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на

e mail: sou_brusarci@abv.bg


Важно

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet_DAZD2020.pdf
За сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители” https://drive.google.com/flle/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Мотивирано заявление до директор

Мотивирано заявление до класен ръководител

Конспекти за самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г.

Заявление за преместване в самостоятелна форма

IX клас

Конспект по Философия 9 клас

Конспект по История и цивилизация 9 клас

Конспект по Математика 9 клас

X клас

Конспект по химия и опазване на околната среда 10 клас

Конспект по География и икономика 10 клас

Конспект по Биология и здравно образование 10 клас

Конспект по английски език 10 клас

Конспект по БЕЛ 10 клас

Конспект по руски език 10 клас

Конспект по математика 10 клас

Конспект по иформационни технологии 10 клас

Конспект по физика и астрономия 10 клас

Конспект машинознание 10 клас

Конспект Суровини и материали в ХВП 10 клас

Конспект по Производствена практика 10 клас

Конспект УП по професията 10клас

Конспект по Музика 10 клас

XI клас

Конспект Гражданско образование 11 клас

Конспект по Математика 11 клас

XII клас

Конспект Българска класическа литература 12 клас

Конспект Диалогични прочити 12 клас

Конспект Езикови употреби 12 клас

Конспект Езикът и обществото 12 клас

Конспект Критическо четене 12 клас

Конспект Власт и институции 12 клас

Конспект Гражданско образование 12 клас

Конспект ДОК 12 клас

Конспект Култура и духовност 12 клас

Конспект Човек и общество 12 клас

Конспект по География и икономика М 5 12 клас

Конспект по География и икономика М 6 12 клас

Конспект по География и икономика ИМ 12 клас

Конспект по Руски език 12 клас

Конспект по Английски език 12 клас

Конспект по математика 12 клас