гр. Брусарци

Ученици / родители

Полезна и актуална информация за родители и ученици на нашето училищe

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Процедура за поведение и действие при заплаха от използване на взривно устройство в обект

Заповед и процедура

РД-20-298

Седмично разписание II срок

График за провеждане на консултации по учебни предмети

Рзултатите от НВО за 7 и 10 клас са поставни във фоайето на училището, както и резултатите от самостоятелната форма на обучение.

Самостоятелна форма на обучение 2022/2023

График – самостоятелна форма март 2023

Изпитите ще се провеждат по конспектите, които са по-надолу в страницата.

Резултатите от януарската сесия може да видите на shkolo.bg

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС)


Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за предучилищното и училищното образование


Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно:

  1. До 30 учебни дни – по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства.
  2. Над 30 учебни дни – при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка, в следните случаи:2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;2.2. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В 32.СУИЧЕто се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформаMSTeams. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител.


Оценяването се извършва ПРИСЪСТВЕНО, както следва:

  1. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по здравословни причини оценяването (писмено и устно) ще се извършва отделно от класа по определен от учителите график при спазване на всички противоепдемични мерки.
  2. за ученици, обучаващи се в ОРЕС по желание оценяването (писмено и устно) ще се извършва заедно с класа при спазване на всички противоепдемични мерки, като ученикът ще бъде уведомяван своевременно за предстоящи писмени и устни изпитвания.


Необходими документи

Заявление

Заявление 2

Декларация

Документите могат да се изпратят подписани и сканирани на

e mail: sou_brusarci@abv.bg


Важно

Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа за децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция „Закрила на детето“ с участието на експерти от отдел „киберпрестьпност” към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” и с Центъра за безопасен интернет https://sacp.government.bg/sites/default/flles/SafeNet_DAZD2020.pdf
За сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS
Кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители” https://drive.google.com/flle/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing

Мотивирано заявление до директор

Мотивирано заявление до класен ръководител

Самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г.

Заявление за преместване в самостоятелна форма

Конспект_ЗБУТ_самостоятелна_форма_9клас

Конспект_машинознание_сам.форма_10клас

Конспект_Основи_на_ТХП_9клас

Конспект_ОХД_самостоятелна_форма_9клас

Конспект_по_Материалознание_на_ХП_9клас

Конспект_по_Технология_на_ХП_9клас

Конспект_по_ХОХХИ_УП_9клас

Конспект_Суровини_и_материали_9клас

Конспект_УП_по професията_самостоятелна_форма10клас

Конспект Лабораторна техника – практичен изпит

Конспект Лабораторна техника

Конспект по БЗО 8 клас

Конспект по БЗО 9 клас

Конспект по Биология и здравно образование 10 клас

Конспект по химия 10 клас

Конспект по ХООС 8 клас

Конспект по ХООС 9 клас

Конспект ИТ 10

Конспект математика 8

Конспект по математика 11 клас

Конспект XI клас- Език и общество – Модул 1

Конспект XI клас- Езикови употреби– Модул 2

Коспект XI клас-Диологични прочити – Модул 3

Конспект XI клас- Критическо четене- Модул 4

XI клас- Избираем модул- Животът и смъртта

Конспект БЕЛ 10 клас

Конспект БЕЛ 11 клас

Конспект Власт и инститтуции 11 клас

Конспект IX – ИУЧ-БЕЛ

Култура и духовност конспект 11 клас

Конспект по Руски език 11 клас

Човек и общество конспект 11 клас

ИУЧ БЕЛ 10 клас

География и икономика – ИМ-ХІ клас

Конспект IX – БЕЛ

Конспект ИЦ 9 клас

ИЦ 11 клас ИМ конспект

География и икономика ЗМ-М3 – ХІ клас

География и икономика ЗМ-М4 – ХІ клас

Конспект-по-математика-9-кл.

КОНСПЕКТ ПИСМ ИЗПИТ Р Е, 10 КЛАС, САМОСТ. ФОРМА

КОНСПЕКТ ПИСМ. И УСТЕН Р Е , 9 КЛ (1)

КОНСПЕКТ ПИСМ. БЕЛ 8 КЛ. ЗА САМОСТ. ФОРМА 2020 (1) (1)

КОНСПЕКТ ПИСМЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК, 9 КЛАС, САМОСТ. ФОРМА

КОНСПЕКТ УСТЕН ИЗПИТ ПО Р Е, 10 КЛАС, САМОСТ. ФОРМА

Самостоятелна Физика 9ти клас

Самостоятелна Физика 10ти клас

Самостоятелна Предприемачество 8ми клас

Kонспект 10 кл. РП

Гражданско образование – 11

Конспект по история и цивилизация ПП – 8 кл.

Конспект по история и цивилизация ЗУЧ – 9 кл.

Конспект ИТ 9 клас

Конспект по математика 9 кл.

Конспект за самостоятелна форма по английски език – 11 и 12 клас

КОНСПЕКТ ЗА УСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 10 КЛАС

10 география и икономика

10 РП география и икономика

Конспект по ИТ 10клас

Конспект по математика 10 kл.

Конспект по Физика и астрономия 10 клас

11 география и икономика

Конспект по Физика и астрономия 11 клас

Конспект по Биология и здравно образование 10 клас

Конспект по химия 10 клас

конспект 11 история ЗП

X кл ИИ