гр. Брусарци

Проекти

График допълнително обучение

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

https://teachers.mon.bg/

“Образование за утрешния ден”

Сформирани клубове през учебната 2020/ 2021 гл

“В дигиталният свят на HTML и Publisher” 8 – 12 клас – проведени публични изяви на учениците

презентация

Стартира Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2020 / 2021 г.

Сформирани клубове: 

“В дигиталният свят на HTML и Publisher”

“Дигитални умения” – 4 клас – проведени публични изяви на учениците

https://drive.google.com/file/d/1sXrl0e9GKnOhglH7w1EtaHh2TSiTK1N1/view?usp=sharing

 “Образование за утрешния ден”

Стартира Дейност 6: “Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/ кодиране)” на проекта BG05M20P001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”  за учебната 2019 / 2020 г.

Сформирани клубове: 

1. “Дигитални умения” – 4 клас

2. “Дигитални умения за напреднали”

I. Заповед на Министъра на образованието и науката

II. Приложение 1

III. Информация за проекта – https://mon.bg/bg/100725

IV. Обща информация за проекта

Стартира проектът “Подкрепа за успех”, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”“ 2014-2020 г.

Утвърдени групи в СУ “Христо Ботев”
 
1. Допълнително обучение по математика в І клас с ръководител Галя Миланова
2.  Допълнително обучение по математика във ІІ клас с ръководител Калинка Луканова
3.  Допълнително обучение по математика в ІІІ клас с ръководител Златина Борисова
4.  Допълнително обучение по БЕЛ в VІІІ клас с ръководител Катя Василева

EU flag                              logo

Проект BG05M2OP001-3.004

ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“

„Нов шанс за успех“

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

СЪЗДАВАНЕ НА СРЕДА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА, В КОЯТО СПЕЦИАЛНО МЯСТО СЕ ОТДЕЛЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА И НА УЧИТЕЛЯ

СЪЗДАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ВОДЕЩИ ДО ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ДО ВКЛЮЧВАНЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА И ДО ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ

По проекта в СУ“Христо Ботев“ – гр. Брусарци се обучават 30 възрастни жители на с. Бело поле в две  групи за ограмотяване.

Проект  BG05M2OP001-3.004 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1“ – „Нов шанс за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Проект “Твоят час”

Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 
Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 “РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1”

       От новата 2017/2018 учебна година в СУ „Христо Ботев“ стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ – финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Дейностите по проектът „Твоят час“ в СУ „Христо Ботев“ ще бъдат насочени към учениците за развитие на извънкласни дейности по интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни затруднения.

– Дейност “Мажоретен състав”

   

– Дейност “Подготовка за Национално външно оценяване по БЕЛ” IV клас

  

– Дейност “Еко – фантазии”

   

Дейност “Четенето лесно, писането лесно”  – 1 клас

  

Дейност “Играя и смятам” – 1 клас

 

– Дейност “Подготовка за Национално външно оценяване по Математика” – 4 клас

  

– Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература – 2 клас

 

– Дейност “Рисувай с мен” – 2 клас

   

– Група “Подготовка за ДЗИ по Български език и литература”

– Дейност по интереси “Пей с мен”

  

– Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по математика – 3 клас

 

 – Дейност за преодоляване на обучителни затруднения по Български език и литература – 3 клас

  

– Дейност “Подготовка за Национално външно оценяване по Математика” – 7 клас

 

Дейност “Арт изкуство”

    

Дейност “Керамика”

    

Дейност “Танцувай с мен”

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛОНА СРЕДА – 2016 г.”

На тема:

„ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ”

Основните цели, които са заложени в проекта са:

Повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на учениците от СОУ „Христо Ботев” – гр. Брусарци. Изграждане интерес у децата към родната природа, грижливо отношение и поемане лична отговорност за опазването й, чрез доближаване на учениците до природата; привличане на родителите и обществеността към работа в училището за добра социализация и екологично възпитание на децата. Всяко дете, всеки възрастен да твори добро, защото това , което е добро за природата е добро за хората.

Дейности:

Дейност №1: Промяна на облика на двора в училището, чрез пресъздаване на кът от природата чрез основно почистване на двора, с помощта на родители, учители и ученици

Дейност №2: Изграждане на зони за отдих и игри, и еко-алеи /изграждане на зелена ограда /жив плет/, озеленяване на двора, засаждане на цветя, тревна смеска и туи, закупуване на пейки, кошчета и съоражения за фитнес на открито/

Дейност №3. Повишаване на екологичната култура  у учениците – провеждане на дискусия „Зелена идея”, отбелязване на Ден на Земята, организиране на изложба „Моето място в зеления свят”, сформиране на „Зелени патрули”.

1    1

1     1

1    1

1

1

1  1

1

1

          1                                 11

Дейност №3. Повишаване на екологичната култура  у учениците – провеждане на дискусия „Зелена идея”, отбелязване на Ден на Земята, организиране на изложба „Моето място в зеления свят”, сформиране на „Зелени патрули”

11639741_801802769936136_1926156480_o11639844_801802713269475_1812377839_o

BG051PO001-3.1.06 “ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В СРЕДИЩНИТЕ УЧИЛИЩА ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС”

10511502_629602120489536_8728433215035105907_o 10377370_629602123822869_478111893539942276_n10604056_629602127156202_2316766842029906779_o

16 ноември – Международен ден на толерантността

1909159_634415273341554_8331810780673785035_o   10604055_634415276674887_7252609145662486770_o  10680034_634415390008209_3224569562120540893_o

10431192_634415306674884_1173092730283595481_o                     10680090_634415503341531_3165597803702833833_o