гр. Брусарци

Новини

#БезОтпадъци

https://drive.google.com/file/d/1fKhNxqtUXRIjiKxUHCuIhbW2WcGfIVTh/view?usp=sharing

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Средно училище „Христо Ботев“

 обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден за учебната 2020/2021 година

I.                   Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

ІІ. Области на дейност.

Общи:

1.1    Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2    Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

2. Специфични:

2.1    Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

2.2    Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

2.3    Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;

2.4    Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

2.5    Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;

2.6    Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;

2.7    Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;

2.8    Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;

2.9    Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

2.10 Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;

2.11 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;

2.12 Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;

2.13 В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;

2.14 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;

2.15 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;

2.16 Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;

2.17 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

III.             Изисквания към кандидатите:

1.      Образование: основно/средно/висше образование

2.      Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3.      Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4.      Необходими лични качества:

·         лоялност към институцията;

·         дискретност;

·         толерантност

·         умения за работа в екип;

·         умения за общуване;

·         способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

·         умения за мотивация;

·         умения за управление на конфликти;

·         способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

·         умения за разпределяне на времето.

5.       Професионален опит: не се изисква

6.      Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 

IV.             Начин на извършване на подбора:
Подборът ще бъде извършен на два етапа:

1.      по документи

2.      събеседване с избраните по документи кандиати

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 10 месеца
Документи се подават лично, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор”

Срок за подаване на документи: до 15.00 на 15 септември 2020 г.

   

 КЛАСАЦИЯ  НА ТВОРБИТЕ ОТ  КОНКУРСА ЗА  ЛИТЕРАТУРНА  ТВОРБА

                      “С  БОТЕВ  В  СЪРЦАТА  И  ДЕЛАТА  НИ”

       ПОСВЕТЕН  НА  140-ГОДИШНИНАТА  НА  СУ “ХРИСТО БОТЕВ” – ГР. БРУСАРЦИ

                                               

              1.  КЛАСАЦИЯ  ЕСЕ:

 Първо  място:

1.1.            Анна-Мария  Ивайлова  Божкова  –  17 г., XI  клас;  ФСПГ „Васил Левски“  –  Монтана

1.1.            Силвия  Николаева  Никитова   –    15 г.,  VIII  клас;   СУ „Христо  Ботев“  –  Брусарци

Второ  място:

1.2.            Симона  Красимир  Николаева   –   14 г., VIII  клас;  ФСПГ  „Васил Левски“  –  Монтана

Трето  място:

1.3          Детелин Мариетиев  Донков    –   17 г., Х  клас;  ПГСС „Марко Марков“  –  с. Георги  Дамяново

2.               КЛАСАЦИЯ  СТИХОТВОРЕНИЕ:

        Специална  награда:

      Стихотворение  „Безсмъртие  ореол“

Биляна  Мирославова  Петрова,  13 г., VII  клас;   СУ  „Христо  Ботев“  –  Брусарци

Средно училище “Христо Ботев” ще отбележи Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 24 май с виртуален концерт, изложби на рисунки, представяне на презентации и пускане на балони в небето, от всеки ученик, изявил желание за включване в инициативата

Заповед

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД И МЛЯКО” НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ 13б ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЛАГНЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕЙСТВ

1 .СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА – 18.06.2019г.

  1. БРОЙ ДЕЦА В УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ – 60
  2. УЧЕБНИ ГОДИНИ, ЗА КОЙТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ ДОСТАВКИТЕ

2019/2020

2020/2021

2021/2022

  1. МАКСИМАЛЕН БРОЙ НА ДОСТАВКИТЕ

ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ – 46

МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – 50

  1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ

– УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ТЪРГОВИЯ С ХРАНИ ПО ЧЛ 12 ОТ ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ;

– УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО ЧЛ 10 АЛ.4 ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

– ДОГОВОР , ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ. 9 АЛ. 1 ЗА ДОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ РЕГИСТРИРАНИ ПО НАРЕДБА                                             № 3 ОТ 1999 , В КОЙТО СЕ ПОСОЧВА РЕГИСТРАЦИОННИЯТ НОМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СТОПАНИН –ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД”

– ДОГОВОР , ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР ИЛИ ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛ,КОЙТО ПРОИЗВЕЖДА ПРОДУКТИ ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ 10  ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ 13 АЛ 1 Т 2 ЗА СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

– СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ПО БДС,

КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ ПО СХЕМАТА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО”

  • ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЧЛ.10 ЗА ЗАЯВИТЕЛИТЕ ПО ЧЛ.13 АЛ1 Т 3 ПО СХЕМА „УЧИЛИЧНОСТ“
  • ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МОСТРИ НА ОПАКОВКИТЕ НА МЛЯКОТО И МЛЕЧНИТИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ДОСТАВЯНИ И КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.10АЛ 1,3 И 5, ЗА СХЕМА „МАГАТО СИ